Хүний нөөцийн зорилт

Байгууллагын хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц байгууллагын иж бүрэн чадавхитай боловсон хүчнээр хангах, ажиллагсдыг тогтворжуулах, сэтгэлтэй ажиллагсдын төлөвлшүүлэх

  • Тогтвортой ажлын байр
  • Хүний нөөцийн тогтвортой байдал
  • Гадаад мэргэжилтний урт хугацааны сургалт
  • Мэргэжлийн өсөлт хөгжил

Байгууллагын ажиллагсдыг урт удаан хугацаанд тогтвортой ажлын байраар хангах бодлого барьдаг ба ажиллагсадтай 3,5 жилийн урт хугацааны гэрээ байгуулан ажилладаг. Мөн олон улсын жишигт нийцсэн боловсон хүчинтэй болохын тулд гадаадын сургагч багш нарын удирдлаган доор урт хугацааны сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.